Kvaliteedijuhtimissüsteemide välja töötamine rahvusvaheliste standardite ISO 9001: 2000 ja ISO 14001 baasil.
Meie firma koostöö kogemus teiste firmadega näitab, et kvaliteedijuhtimissüsteem rahvusvaheliste standartide ISO 9001:2000 baasil on universaalne süsteem, mis võimaldab mõtestada, analüüsida ja positiivselt muuta oma firma juhtimissüsteemi.
“Protsessipõhine” printsiip, mis on standardi aluseks, võimaldab luua firmale järjestikulise juhtimissüsteemi ja valmistada teda ette turu väljakutsetele.
Firma kvaliteedijuhtimise funktioonide täitmine outsource rezhiimis (välisjuhtimine).
On teada, et suvaline mehaaniline süsteem või tehnoloogiline protsess vajab seadistust.
See mõte on samuti õige kõige keerulisemate juhtimissüsteemide kohta. Tiimi “mõistuse/mentaalsuse seisukoha” muutmise probleemid on alati keerulisemad seadmete efektiivse toimimise probleemidest. Nende peale kulutatakse tunduvalt rohkem aega ja vaeva.

Seega, peale kvaliteedijuhtimissüsteemi välja töötamise ja ellu viimise võtavad Saibo Personalikoolituse OÜ konsultandid enda peale kvaliteedivolinike funktsioonid ning see annab järgmised eelised:

 • sõltumatu sisekontroll süsteemi efektiivse funktsioneerimise üle;
 • õigeaegne hoiatus ja korrektsioonide sisse viimine;
 • pidev personali koolitus vastavalt kvaliteedijuhtimissüsteemi arengu nõudmistele.
Firma arengustrateegia väljatöötamise konsultatsioonid.

Põhitakistus firma strateegia väljakujundamisel on tuntud fraas:

“Homme me kõike planeerime ja organiseerime. Täna aga on vaja raha teenida.”

[I.Ansoff.

"Uus korporatiivstrateegia".]

On teada, et turumajanduses on üks muutmatu asi - muutused. Seega strateegilise planeerimise eesmärk on firma ette valmistamine tulevikuks ehk pöördumatuteks muutusteks.

Firma strateegia kujundamise ligikaudne skeem
 1. Meie tururoll? Mille poolest me teistest eristume?
 2. Konkreetsed, reaalsed, saavutatavad, kuulsad.
 3. Kus parajasti organisatsioon asub? Kus peaks juhatuse arvates organisatsioon tulevikus asuma? Mida peab juhatus ette võtma selleks, et organisatsioon liiguks juhtkonna soovitud suunas?
 4. Kas firmal on siseseid jõude selleks, et väliseid võimalusi ära kasutada? Kas järgmiste põhifunktsioonide tugevad ja nõrgemad küljed on hinnatud?
  • Turundus
  • Finantsid
  • Tootmine
  • Inimressursid
  • Kultuur ja korporatsiooni maine
 5. Alternatiivid:
  • Kasv
  • «ringi jooks»
  • taandamine
 6. Poliitika, protseduuride, taktika ja reeglite väljatöötamine.
 7. Plaanitud tegevuste efektiivsuse hindamiskriteeriumite välja töötamine.

Konsulteerimise protsess hõlmab ekspertküsitluse meetodeid, SWOT analüüsi, fookus-gruppide tööd, treeninguid jne.

Firmade eritellimusel treeningute läbi viimine juhtimises ja kommertsturunduses tipp- ja keskastme juhtidele.

Pakutakse kahte põhilist treeningut:

Treeningute programmid on lisatud. Kaasaegsete koolitusmeetodite kasutamine treeningute läbi viimiseks: ärimängud, work-shop, PowerPoint, audiovisuaalsed vahendid. Iga koolitusel osaleja saab materjalide konspekti treeningu teemal.